Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer/Slender You `s-Hertogenbosch de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Slender You 's-Hertogenbosch georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Slender You `s-Hertogenbosch gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Slender You `s-Hertogenbosch in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Slender You `s-Hertogenbosch
E-mailadres:slenderyou-db@outlook.com
Telefoonnummer: 0031736135778
KvK-nummer: 17144362
BTW-identificatienummer: NL810826549B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slender You `s-Hertogenbosch en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Slender You `s-Hertogenbosch en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Slender You `s-Hertogenbosch gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Slender You `s-Hertogenbosch niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs is inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan Slender You `s-Hertogenbosch zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slender You `s-Hertogenbosch onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Slender You `s-Hertogenbosch passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Slender You `s-Hertogenbosch kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Slender You `s-Hertogenbosch op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Slender You `s-Hertogenbosch zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van Slender You `s-Hertogenbosch waar de consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
d. Indien Slender You `s-Hertogenbosch zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
e.  Alle verzorginsproducten worden verstuurd via een pakketvervoerder naar onze keuze. Omdat dit producten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben. Kunnen wij deze niet retour nemen. dus controleer zeer goed wat u koopt. Mocht het toch voorkomen dat u een vergissing heeft gemaakt met de aanschaf van een product, zullen wij eerst vragen om het product in orgiginele verpakking en ongebruikt en ongeopend retour te sturen. Naar een adres wat per mail naar u toe wordt gestuurd. De kosten voor het retour sturen is voor rekening van de koper en mocht het artikel retour komen en niet in de origignele verpakking zitten - of geopend - of gebruikt. Zullen wij dit weigeren voor retour. Dit artikel kan dan afgheaald worden of de verzendkosten worden via een factuur overgemaakt.

Artikel 5 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW en tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Slender You `s-Hertogenbosch producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Slender You `s-Hertogenbosch geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Slender You `s-Hertogenbosch dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
c) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie
Slender You `s-Hertogenbosch staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Slender You `s-Hertogenbosch,  fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
Slender You `s-Hertogenbosch zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Slender You `s-Hertogenbosch het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Slender You `s-Hertogenbosch zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Slender You `s-Hertogenbosch. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Slender You `s-Hertogenbosch, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit is bij Slender You `s-Hertogenbosch het geval, zie onderaan de voorwaarden bij aflevering. Slender You 's-Hertogenbosch verzend ook naar het buitenland. De kosten voor werkelijke verzending worden extra in rekening gebracht. volgens de tarieven van KPN post pakket. (b.v. voor Belgie € 9,31  i.p.v. € 6,95)

Artikel 8 - Betaling
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slender You `s-Hertogenbosch te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Slender You `s-Hertogenbosch behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 - Klachtenregeling
Slender You `s-Hertogenbosch beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Slender You `s-Hertogenbosch, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Slender You `s-Hertogenbosch ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slender You `s-Hertogenbosch binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slender You `s-Hertogenbosch

Privacy
Slender You `s-Hertogenbosch hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Slender You `s-Hertogenbosch leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Slender You `s-Hertogenbosch gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Slender You `s-Hertogenbosch niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Betaling
De betalingsmogelijkheden zijn:
Vooruitbetaling . Dit kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van de betaling de datum van creditering van de bankrekening van Slender You `s-Hertogenbosch. En contant (of pin) bij afhalen.

Eigendomsvoorbehoud en risico
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Slender You `s-Hertogenbosch, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

Slender You `s-Hertogenbosch raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen een week na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Slender You `s-Hertogenbosch aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met slenderyou-db@outlook.com.

Retournering
Bij retourverzendingen hanteren wij de volgende procedure. De retourartikelen dienen, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden. Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden. De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd. De kosten van frankering zijn altijd voor de klant en worden nimmer door `s-Hertogenbosch vergoed. Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor de risico van de klantgemene voorwaarden.